زندگی چیزی جزیک رویاست

آیا مکانیک کوانتومی نشان می‌دهد که زندگی چیزی جز یک رویا است؟ همه ما رویاهایی می‌بینیم، برخی از افراد به طور مکرر رویاهایی واضح می‌بینند و ... Read More