در محیط سرشار از پویایی و تغییر کنونی، یکی از مقوله‌های مهم که می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمان به نحوی اثربخش یاری رساند تغییرات تکنولوژی مؤثر و انتقال تکنولوژی است. از آنجا که سیستم‌های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر، زمینه ارتقا توانایی مدیران برای هماهنگی و کنترل فعالیتهای سازمان و کمک در تصمیم گیری اثربخش را فراهم می‌کند و همچنین موجبات مزیت رقابتی سازمان را فراهم می‌کنند ما را بر آن داشت تا درباره موانع انتقال تکنولوژی و مشکلات اجرای مؤثر سیستم‌های اطلاعاتی در ایران به بحث بپردازیم. این تحقیق کاربردی بوده و به صورت پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و از روش‌های تحلیل محتوا، تحلیل سازه و روایی تشخیصی، برای بررسی روایی استفاده شده است. شاخص‌های این موانع در قالب 6 بعد، بعنوان موانع انتقال تکنولوژی سیستم‌های اطلاعاتی معرفی شدند و سپس چارچوبی برای موانع ارائه شد که از طریق تکنیک تحلیل عاملی شاخص‌های اصلی این موانع مشخص شد. با توجه به یافته‌های کلی تحقیق می‌توان گفت که مهم‌ترین موانع انتقال تکنولوژی سیستم‌های اطلاعاتی در ایران به ترتیب عبارتند از: سازمانی، فنی و تکنولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و انسانی.

 

Comments are disabled.