دفاع شخصی یک هنر نمایشی است

موضوع:

از توالی های هدفمند حرکت انسان تشکیل شده است.

این حرکت دارای ارزش نمادین است و توسط مجریان و ناظران در فرهنگ خاصی به عنوان یک ورزش رسمی و تمرینی شناخته می شود.

لینک:

https://ikempo.ir

No comment

دیدگاهتان را بنویسید