لوگو یک نشانه یا سمبل یا آرم است

که برای معرفی یک شرکت، برند یا کسب و کار استفاده می شود. عموما لوگو گرافیکی است و میتوان آن را به کمک نرم افزارهای مختلف استفاده کرد.امروزه با وجود شرکت های بسیار متنوع لوگوهای متنوعی هم ایجاد شده اند.در ساده ترین حالت ممکن طراحی حرفه ای ترکیبی از تصاویر و نوشته ها است. این ترکیب برای تشخیص برندهای مختلف از هم استفاده می شوند.لوگو شما به مشتریان نشان می دهد که شما چه کاری انجام می دهید، چه کسی هستید و به چه چیزی اهمیت می دهید.نمونه لوگو شما باید پیام درستی را درخود داشته باشد که باعث می شود تا کسب و کار شما سود آورتر شود. لوگو شما دقیقا متناسب با اهداف کسب و کارتان باید رسم شود.

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

 

hezarjpg

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…

طراحی لوگو ها

 

 

 

توضیحات بیشتر…